دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

گزارش کلاس مهارت مدیریت بر خویشتن

گزارش کلاس مهارت مدیریت بر خویشتن (۴مرداد)

پایه هفتم

🌱تعریف واژه خود و مباحث مدیریت برخویشتن
(احساسات،هیجانات،کنترل بر آنها، تفاوت قائل شدن بین خود و دیگری و.‎..)
🌱بررسی مفاهیم خودمدیریتی، خودآگاهی و شناخت خود

پایه هشتم

🌱تعریف واژه خود و مباحث مدیریت بر خویشتن(احساسات،هیجانات،کنترل و مدیریت آنها،عزت نفس و.‎..)
🌱بررسی مفهوم خودآگاهی و شناخت خود(نوشتن لیست ویژگی های مثبت و منفی)
🌱خودآگاهی جسمانی(جدول خودآگاهی از ویژگی های جسمانی، چالش با باورها ،چرخه افکار، احساس و رفتار)

پایه نهم

🌱تعریف واژه خود و مباحث مدیریت بر خویشتن
(احساسات،باورها،هیجانات،مهار و کنترل آنها،اعتماد کردن،تصمیم‌گیری و…)
🌱بررسی مفهوم خودآگاهی و شناخت ویژگی های مثبت و منفی خود از دیدگاه خویشتن و دیگران
🌱خودآگاهی جسمانی(جدول خودآگاهی از ویژگی های جسمی و ظاهری، چالش با باورهای ناسالم،چرخه معیوب رفتار،افکار،احساس)
🌱بررسی تکنیک مزایا و معایب برای مهارت تصمیم گیری

نظر شما برای “گزارش کلاس مهارت مدیریت بر خویشتن”